Privacybeleid

Laatste update: december 2021

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANKOPEN

 1. OMSCHRIJVING

1.1 De AV definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in verband met de verkoop van producten/diensten (hierna de "producten/diensten") via de Prairie by Coco-website (hierna de "website"). Deze AGV zijn van toepassing op alle aankopen die op deze website worden gedaan.

1.2. De GCS worden gesloten tussen enerzijds Prairie by Coco ( Coralie Herbert, Paleisstraat 81, coralieherbert@hotmail.com, +32474538804 ), aangesloten bij PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL, geregistreerd bij de Banquet Carrefour des Enterprises (Central Enterprises Database) van België onder het nummer 0896.755.397 (BTW BE 0896.755.397) met maatschappelijke zetel te 70, Emile Ferronstraat, 1060 Brussel, België, hierna de "verkoper", en anderzijds de persoon die de bestelling plaatst, hierna de " koper". Koper en verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als "partijen".

1.3 Elke bestelling houdt in dat de koper de AV vooraf heeft geraadpleegd en uitdrukkelijk aanvaardt, zonder dat deze aanvaarding onderworpen is aan een handgeschreven handtekening door de koper. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 die bepaalde voorschriften vastlegt betreffende het wettelijk kader voor elektronische handtekeningen, vormt de validatie van de bestelbon een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en dat het bewijs vormt van de bestelling in haar geheel en van de opeisbaarheid van de bedragen die verschuldigd zijn ter uitvoering van de bestelling.

1.4 De koper verklaart volledig rechtsbevoegd te zijn.

 1. DE PRODUCTEN/DIENSTEN IN DE VERKOOP

De te koop aangeboden producten/diensten zijn die welke op de website voorkomen, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de datum en het tijdstip waarop de koper ze op de website raadpleegt, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De verkoper gebruikt alle redelijke middelen om de beschikbaarheid van producten/diensten op de website in realtime weer te geven, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een product niet langer beschikbaar is om de bestelling uit te voeren. Als een van de bestelde producten/diensten niet beschikbaar is, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om de bestelling te wijzigen of te annuleren, in het laatste geval wordt het bedrag van de bestelling terugbetaald als de betaling al is gedaan .

 1. VERKOOPPRIJS VAN DE WEERGEGEVEN PRODUCTEN/DIENSTEN

3.1 De prijs van elk product wordt op de website weergegeven in euro's en inclusief btw. Deze prijs is geldig in de landen waarvoor levering mogelijk is en is exclusief de kosten van voorbereiding en levering van de bestelling, die ook voor rekening van de koper zijn, of de aftrek van het bedrag van een eventuele korting of aankoopbon die aan de koper wordt toegekend. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten/diensten worden gefactureerd op basis van de aankoopprijs die gold op het moment van het plaatsen van de bestelling.

3.2 Bij het plaatsen van de bestelling verplicht de koper zich om, naast de aankoopprijs van de bestelde producten/diensten, de voorbereidings- en leveringskosten (hierna de "kosten") te betalen. Deze kosten variëren afhankelijk van het type en de hoeveelheid bestelde producten/diensten en de gekozen leveringswijze, en zijn inclusief btw. De koper kan het bedrag van deze kosten raadplegen op de website en zijn "Mandje" raadplegen dat een berekening toont van het totaalbedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs van de producten/diensten plus kosten. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald indien de koper de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt op grond van zijn herroepingsrecht.

3.3 De producten/diensten worden alleen geleverd in de landen waarvoor de website levering autoriseert. Elk onjuist leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde levertijden zijn niet bindend maar louter indicatief. Geen enkele laattijdige levering kan aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper. Verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen. In het geval van niet-levering van goederen, zullen alle door de koper betaalde bedragen worden terugbetaald zonder rente of vergoeding.

 1. BESTELPROCEDURES

4.1 Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de koper het bestelformulier invullen dat beschikbaar is op de website en waarop hij de identificatiegegevens zal verstrekken, in het bijzonder zijn of haar naam, voornaam en leveringsadres. Daarbij aanvaardt de koper volledig en zonder voorbehoud al deze AVV's en verbindt hij zich ertoe het totale verschuldigde bedrag volledig te betalen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het doorgeven van onjuiste informatie.

4.2 De verkoper bevestigt elke geplaatste bestelling door een e-mail te sturen waarin in het bijzonder wordt vermeld:

1° de voornaamste kenmerken van het bestelde product of de dienst;
2° de identiteit van de verkoper en in het bijzonder zijn ondernemingsnummer en handelsnaam;
3° het geografisch adres van de verkoper, evenals zijn telefoonnummer en e-mailadres;
4° De totale prijs van de producten en diensten inclusief alle taksen en bijkomende kosten van transport, levering, enz.;
5° de wijze van betaling, levering en uitvoering en de datum waarop de onderneming zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de diensten te verrichten;
6° de procedures voorzien door de onderneming voor de behandeling van klachten;
7° de voorwaarden, de termijn en de procedures voor de uitoefening van het herroepingsrecht;
8° de voorwaarden waaronder de consument niet langer gebruik zou kunnen maken van het herroepingsrecht, zoals bepaald in artikel 7 van de AV;
9° Het bestaan ​​van een garantie van twee jaar van overeenstemming, zoals voorzien door de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, en een waarborg tegen verborgen gebreken, zoals voorzien door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, en door artikel 10 van het GCS;
10° de mogelijkheid om een ​​beroep te doen op het Europees platform voor geschillenbeslechting om een ​​procedure in te leiden voor een minnelijke schikking;
11° Indien van toepassing, het bestaan ​​van een dienst na verkoop voor de consument, van dienst na verkoop en commerciële garanties, alsook de daaraan verbonden voorwaarden;
12° indien van toepassing, de duur van het contract of, indien het een contract van onbepaalde duur is of een contract dat automatisch hernieuwbaar is, de voorwaarden voor het beëindigen van het contract;
13° Indien van toepassing, de minimale duur van de verplichtingen van de consument krachtens deze overeenkomst;
14° Indien van toepassing, het bestaan ​​van een waarborgsom of andere financiële waarborgen die door de koper moeten worden betaald of gefinancierd;

De door de verkoper geregistreerde gegevens vormen samen met de orderbevestiging het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

4.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de koper, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling, geweigerde machtiging voor een betaling met een creditcard door een bank of om een ​​andere geldige reden. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper in geen geval worden ingeroepen.

 1. BETAALMIDDELEN

5.1 Aankopen worden betaald met een creditcard van het type Visa of Mastercard of bankkaarten van het type "Maestro" of via Paypal.

5.2 De bestelde producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten vermeld op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 1. LEVERINGEN

6.1 De verkoper levert in Europa. Eventuele belastingen en invoerkosten zijn voor rekening van de koper.

6.2 De bestelling wordt afgeleverd op het door de koper opgegeven adres.

6.3 Voor een levering in België zal de verkoper alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen 30 werkdagen na validatie van de bestelling en ontvangst van betaling naar het leveringsadres wordt verzonden. De pakketbezorgdienst zal op werkdagen tussen 8 en 18 uur naar dit adres gaan en het pakket of de pakketten overhandigen aan de ontvanger of aan een andere persoon die aanwezig is op dit opgegeven adres. Als er niemand thuis is, wordt er een bericht van een poging tot bezorging achtergelaten op het bezorgadres. Het is dan aan de koper om contact op te nemen met de pakketbezorgdienst om ofwel een nieuwe leveringsdatum op hetzelfde adres of een nieuwe leveringsdatum op een ander adres of afhaling bij het dichtstbijzijnde postkantoor af te spreken. Als u dit niet doet binnen 15 dagen vanaf de datum van de kennisgeving van de poging tot levering die is achtergelaten door de pakketbezorgdienst of als de koper afwezig is bij een tweede leveringspoging, zal de bestelling automatisch worden teruggestuurd naar de verkoper, die contact zal opnemen met de koper om een ​​nieuwe levering van de bestelling te plannen. In dit geval kunnen extra bezorgkosten aan de koper in rekening worden gebracht.

6.4 Voor een levering buiten België zal de verkoper alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bestelling wordt geleverd binnen 45 dagen na validatie van de bestelling indien binnen de Europese Unie en binnen 60 dagen voor de rest van de wereld. De wijze van bezorging is afhankelijk van de postdiensten in het betreffende land.

6.5 Indien de koper de pakketbezorgdienst heeft aangewezen, vindt de overdracht van het risico op de koper plaats op het moment dat de bestelde producten aan de bezorgdienst ter beschikking worden gesteld. Het materiële bewijs dat ze ter beschikking zijn gesteld, wordt geleverd door het controlesysteem van de pakketbezorgdienst.

6.6 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de verzendingen bij aankomst te controleren en eventuele bedenkingen of klachten te uiten die gerechtvaardigd lijken, of zelfs om het pakket te weigeren als het eruit ziet alsof het is geopend of als het duidelijke tekenen van schade vertoont. Als er klachten zijn na ontvangst van de bestelling, is het essentieel om binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen naar info@prairiebycoco.com met vermelding van "Levering klacht", met ondersteunende foto's.

 1. HERROEPINGSRECHT EN PRODUCTRETOURPROCEDURES

7.1 De koper beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, ingaande op de dag na de leveringsdatum, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete en zonder motivering, in overeenstemming met het Belgisch economisch recht.

Binnen deze termijn moet de koper de verkoper op de volgende manier op de hoogte stellen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht:

- Stuur een e-mail naar info@prairiebycoco.com - Vermeld de naam en voornaam van de koper - Geef een gedetailleerde omschrijving van het artikel of de artikelen in kwestie, met vermelding van het factuurnummer en de datum van uitgifte

of

- door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de website van SPF Economie (Belgische Federale Overheidsdienst Economie)

7.2 De terugzending naar de verkoper moet gebeuren op het adres dat op het pakket vermeld staat, behoudens andersluidende instructies aan de koper, die het bewijs van verzending moet bewaren.

7.3 Als de koper de producten wil ruilen in plaats van een terugbetaling te krijgen, moet hij/zij dit in de e-mail vermelden, waarna de verkoper de koper zal informeren over de beschikbaarheid van het artikel en over eventuele te betalen toeslagen of gedeeltelijke terugbetaling, al naargelang van toepassing.

7.4 Alle kosten en risico's verbonden aan de verzending van geretourneerde producten zijn voor rekening van de koper.

7.5 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de producten retourneert uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping in overeenstemming met de procedures overeengekomen in de voorgaande paragrafen, verbindt de verkoper zich ertoe de koper terug te betalen voor het bedrag van de koopprijs bij ontvangst van de producten door de verkoper.

7.6 In geval van terugbetaling van geretourneerde producten/diensten, zal de verkoper de creditcard die is gebruikt voor de betaling van de genoemde producten crediteren voor een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van de genoemde producten, verminderd met het bedrag van de aankoopvouchers of kortingen die zijn geaccepteerd bij het moment van het plaatsen van de bestelling. De koper wordt terugbetaald volgens de procedures die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

7.7 De koper kan alleen een beroep doen op het herroepingsrecht indien de geleverde producten zijn gebruikt, beschadigd zijn, onderdelen ontbreken of de etiketten zijn verwijderd.

7.8 De producten moeten worden geretourneerd met passende bescherming, in hun originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop, en vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen, enz., bij gebreke waarvan ze niet als geretourneerd of geruild kunnen worden geaccepteerd.

7.9 Op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten/diensten kunnen niet worden geretourneerd of geruild, tenzij de verkoper daar uitzonderlijk mee instemt.

7.10 Producten die worden geretourneerd maar die door de verkoper niet als geretourneerd kunnen worden geaccepteerd, blijven bij de verkoper ter beschikking van de koper. De koper blijft gehouden deze te betalen. In het geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen behoudt de verkoper zich het recht voor om volgende bestellingen te weigeren.

7.11 De verkoper geeft op de website aan welke voorwaarden, termijnen en procedures van toepassing zijn op het herroepingsrecht alsmede het modelformulier voor herroeping.

7.12 Mogelijk bestaan ​​van en voorwaarden voor service na verkoop, service na verkoop of een aanvullende commerciële garantie. 

 1. BESCHERMING VAN PRIVACY MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS VAN KOPERS

8.1 De verkoper verzamelt gegevens van persoonlijke aard over kopers, die op de website of per e-mail worden verzonden. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden door te geven. Ze zijn vertrouwelijk. Ze zullen door de interne diensten van de verkoper uitsluitend worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen met als doel de communicatie te versterken en te personaliseren, met name via informatiebrieven/e-mails en in het kader van de personalisatie van de website in overeenstemming met de opgegeven voorkeuren van de kopers of voor het bewaken van de solvabiliteit.

8.2 De verkoper verkoopt, verhandelt of leent daarom geen informatie over kopers aan derden. De verkoper verbindt zich ertoe de koper eerst op de hoogte te stellen van elke overdracht aan of gebruik door derden van gegevens van persoonlijke aard en hem in staat te stellen het recht van weigering uit te oefenen. De verkoper kan ook aan derden statistieken verstrekken over zijn kopers, zijn verkopen, de structuur van uitwisselingen en informatie op zijn website, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten. Dit artikel kan de overdracht of overdracht van activiteiten aan een derde echter niet verhinderen.

8.3. De verkoper bewaart gegevens van persoonlijke aard slechts gedurende de tijd die nodig is om de specifieke doeleinden te bereiken met het oog op de verwerking. Bij het bepalen van de gepaste termijn wordt rekening gehouden met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en de mogelijkheid om deze doeleinden op een andere manier te bereiken. Ook wordt rekening gehouden met de noodzaak om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze vernietigd.

8.4. Mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, heeft de koper het recht:

 • informatie op te vragen om erachter te komen of de verkoper over persoonsgegevens beschikt en zo ja, welke gegevens dit zijn en voor welke doeleinden deze worden verwerkt;
 • om toegang te krijgen tot zijn of haar persoonsgegevens en deze zo nodig te corrigeren;
 • om zijn of haar persoonsgegevens te laten wissen of het gebruik ervan te laten beperken;
 • om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De koper kan de hierboven vermelde rechten uitoefenen door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld, om veiligheidsredenen, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs. Het verzoek kan worden gericht aan de verkoper per post aan Coralie Herbert, Paleisstraat 81, 2018 Antwerpen en per e-mail aan info@prairiebycoco.com. Indien het verzoek kennelijk ongegrond is, kan de toegang worden geweigerd en kunnen redelijke kosten in rekening worden gebracht.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

De verkoper gaat alleen middelenverbintenissen aan voor alle stadia van toegang tot de website, van de bestelling tot de levering en de daaropvolgende diensten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van internet, met name een onderbreking van de dienst, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of enig feit dat kan worden omschreven als overmacht. In elk geval kan de verantwoordelijkheid van de verkoper volgens de voorwaarden van de AGV niet hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die zijn betaald of betaalbaar zijn op het moment van de transactie bij de oorsprong van de genoemde verantwoordelijkheid.

 1. GARANTIE VAN CONFORMITEIT

De producten/diensten genieten de wettelijke garantie van conformiteit, vastgelegd in de artikelen 649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, en de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, vastgelegd in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De koper heeft onder meer het recht om de verkoper binnen twee jaar na levering (één jaar indien een tweedehands artikel) producten die niet-conform zijn, gratis te laten repareren of vervangen door de verkoper, op voorwaarde dat het verzoek wordt ingediend binnen twee maanden na ontdekking de non-conformiteit. Indien zich binnen de eerste zes maanden een non-conformiteit voordoet, wordt de verkoper a priori aansprakelijk geacht. De verkoper kan echter van deze verantwoordelijkheid worden ontheven indien de non-conformiteit te wijten is aan oneigenlijk gebruik door de koper. Indien daarna een non-conformiteit blijkt, kan de verkoper de koper verzoeken te bewijzen dat het om een ​​non-conformiteit gaat die bestond op het moment van levering van het artikel.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de site, inclusief de onderliggende technologie, kan worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De verkoper machtigt de koper om op zijn eigen website een eenvoudige link te plaatsen voor directe toegang tot de website van de verkoper. Aan de andere kant is elke hyperlink naar de website die gebruikmaakt van framing-, inline- of deeplinkingtechnologie verboden. In elk geval moet elke link op eenvoudig verzoek van de verkoper worden ingetrokken.

 1. CONTACT MET DE VERKOPER

De koper heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoper via het contactformulier in de rubriek "Contact" of via het e-mailadres info@prairiebycoco.com.

 1. INVALIDITEIT EN INTEGRAALITEIT

Indien een of meer van de GCS-bepalingen nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en reikwijdte.

 1. EEN BEWIJS

De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de verkoper en zijn partners, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. Partijen aanvaarden in het kader van hun relaties het principe van elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.).

 1. WIJZIGINGEN

De verkoper behoudt zich het recht voor om de AV te wijzigen en zal de nieuwe versie via de website aan de koper meedelen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERS

De GCS worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zal worden gezocht naar een minnelijke schikking alvorens juridische stappen te ondernemen. De verkoper en koper kunnen ook een beroep doen op het platform voor Europese geschillenbeslechting . Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.