Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANKOPEN

 1. OMSCHRIJVING

1.1 De AV definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in verband met de verkoop van producten/diensten (hierna de "producten/diensten") via de Prairie by Coco-website (hierna de "website"). Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Prairie by Coco. Deze AGV zijn van toepassing op alle aankopen die op deze website worden gedaan.

1.2. De GCS worden afgesloten tussen enerzijds Prairie by Coco (Coralie Herbert, Paleisstraat 81, 2018 Antwerpen, coralieherbert@hotmail.com, +32474538804), aangesloten bij PRODUCTIONS ASSOCIEES ASBL, ingeschreven bij de Banquet Carrefour des Enterprises (Central Enterprises Database ) van België onder het nummer 0896.755.397 (BTW BE 0896.755.397) met maatschappelijke zetel te 70, Emile Ferronstraat, 1060 Brussel, België, hierna de "verkoper", en anderzijds de persoon die de bestelling plaatst, hierna de "koper". Koper en verkoper worden hierna gezamenlijk aangeduid als "partijen".

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

1.3 Elke bestelling houdt in dat de koper de AV vooraf heeft geraadpleegd en uitdrukkelijk aanvaardt, zonder dat deze aanvaarding onderworpen is aan een handgeschreven handtekening door de koper. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 die bepaalde voorschriften vastlegt betreffende het wettelijk kader voor elektronische handtekeningen, vormt de validatie van de bestelbon een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en dat het bewijs vormt van de bestelling in haar geheel en van de opeisbaarheid van de bedragen die verschuldigd zijn ter uitvoering van de bestelling.

1.4 De koper verklaart volledig rechtsbevoegd te zijn. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of Producten, het gebruik van de Service of Producten, of toegang tot de Service of Producten of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren. producten worden verkocht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 1. DE PRODUCTEN/ DIENSTEN TE KOOP

De te koop aangeboden producten/diensten zijn die welke op de website voorkomen, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de datum en het tijdstip waarop de koper ze op de website raadpleegt, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE / FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. De verkoper gebruikt alle redelijke middelen om de beschikbaarheid van producten/diensten op de website in realtime weer te geven, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden als een product niet langer beschikbaar is om de bestelling uit te voeren. Als een van de bestelde producten/diensten niet beschikbaar is, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid om de bestelling te wijzigen of te annuleren, in het laatste geval wordt het bedrag van de bestelling terugbetaald als de betaling al is gedaan .

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .
We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 1. VERKOOPPRIJS VAN DE WEERGEGEVEN PRODUCTEN/DIENSTEN

3.1 De prijs van elk product wordt op de website weergegeven in euro's en inclusief btw. Deze prijs is geldig in de landen waarvoor levering mogelijk is en is exclusief de kosten van voorbereiding en levering van de bestelling, die ook voor rekening van de koper zijn, of de aftrek van het bedrag van een eventuele korting of aankoopbon die aan de koper wordt toegekend. De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar de producten/diensten worden gefactureerd op basis van de aankoopprijs die gold op het moment van het plaatsen van de bestelling.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

3.2 Bij het plaatsen van de bestelling verplicht de koper zich om, naast de aankoopprijs van de bestelde producten/diensten, de voorbereidings- en leveringskosten (hierna de "kosten") te betalen. Deze kosten variëren afhankelijk van het type en de hoeveelheid bestelde producten/diensten en de gekozen leveringswijze, en zijn inclusief btw. De koper kan het bedrag van deze kosten raadplegen op de website en zijn "Mandje" raadplegen dat een berekening toont van het totaalbedrag dat overeenstemt met de aankoopprijs van de producten/diensten plus kosten. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald indien de koper de bestelling geheel of gedeeltelijk terugstuurt op grond van zijn herroepingsrecht.

3.3 De producten/diensten worden alleen geleverd in de landen waarvoor de website levering autoriseert. Elk onjuist leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde levertijden zijn niet bindend maar louter indicatief. Geen enkele laattijdige levering kan aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding ten voordele van de koper. Verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen. In het geval van niet-levering van goederen, zullen alle door de koper betaalde bedragen worden terugbetaald zonder rente of vergoeding.

 1. BESTELPROCEDURES

4.1 Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de koper het bestelformulier invullen dat beschikbaar is op de website en waarop hij de identificatiegegevens zal verstrekken, in het bijzonder zijn of haar naam, voornaam en leveringsadres. Daarbij aanvaardt de koper volledig en zonder voorbehoud al deze AVV's en verbindt hij zich ertoe het totale verschuldigde bedrag volledig te betalen. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het doorgeven van onjuiste informatie.

NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE
De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling die u op de website plaatst te weigeren. Hij kan, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat de verkoper een bestelling wijzigt of annuleert, kan hij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e‑mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Hij behoudt zich het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar zijn eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

De koper stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die op de website worden gedaan. Hij stemt ermee in zijn account en andere informatie, inclusief zijn e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat de verkoper zijn transacties kan voltooien en indien nodig contact met hem kan opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

4.2 De verkoper bevestigt elke geplaatste bestelling door een e-mail te sturen waarin in het bijzonder wordt vermeld:

1° de voornaamste kenmerken van het bestelde product of de dienst;

2° de identiteit van de verkoper en in het bijzonder zijn ondernemingsnummer en handelsnaam;

3° het geografisch adres van de verkoper, evenals zijn telefoonnummer en e-mailadres;

4° De totale prijs van de producten en diensten inclusief alle taksen en bijkomende kosten van transport, levering, enz.;

5° de wijze van betaling, levering en uitvoering en het tijdsbestek waarbinnen de onderneming zich ertoe verbindt de goederen te leveren of de diensten te verlenen;

6° de procedures voorzien door de onderneming voor de behandeling van klachten;

7° de voorwaarden, de termijn en de procedures voor de uitoefening van het herroepingsrecht;

8° de voorwaarden waaronder de consument niet langer gebruik zou kunnen maken van het herroepingsrecht, zoals bepaald in artikel 7 van de AV;

9° Het bestaan ​​van een conformiteitsgarantie van één maand voor de droogbloemenboeketten, met uitzondering van de garantie van twee jaar zoals voorzien door de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, en een waarborg tegen verborgen gebreken, zoals voorzien door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, en door artikel 10 van de AVV;

10° de mogelijkheid om een ​​beroep te doen op het Europees platform voor geschillenbeslechting om een ​​procedure in te leiden voor een minnelijke schikking;

11° Indien van toepassing, het bestaan ​​van een dienst na verkoop voor de consument, van dienst na verkoop en commerciële garanties, alsook de daaraan verbonden voorwaarden; Niet van toepassing op droogboeketten.

12° indien van toepassing, de duur van het contract of, indien het een contract van onbepaalde duur is of een contract dat automatisch hernieuwbaar is, de voorwaarden voor het beëindigen van het contract;

13° Indien van toepassing, de minimale duur van de verplichtingen van de consument krachtens deze overeenkomst;

14° Indien van toepassing, het bestaan ​​van een waarborgsom of andere financiële waarborgen die door de koper moeten worden betaald of gefinancierd; De door de verkoper geregistreerde gegevens vormen samen met de orderbevestiging het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

4.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van een bestaand geschil met de koper, gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling, geweigerde machtiging voor een betaling met een creditcard door een bank of om een ​​andere geldige reden. In dat geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper in geen geval worden ingeroepen.

 

 1. BETAALMIDDELEN

5.1 Aankopen worden betaald met een creditcard van het type Visa of Mastercard, bankkaarten van het type "Maestro", via Paypal of contant bij het ophalen van de bestelling

5.2 De bestelde producten blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten vermeld op het moment van het plaatsen van de bestelling.

 

 1. LEVERINGEN

6.1 De verkoper levert in Europa. Neem voor leveringen buiten Europa contact op met de verkoper om te bespreken of een levering mogelijk is. Eventuele belastingen en invoerkosten zijn voor rekening van de koper.

6.2 De bestelling wordt afgeleverd op het door de koper opgegeven adres.

6.3 Voor een levering in België zal de verkoper alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bestelling binnen 30 werkdagen na validatie van de bestelling en ontvangst van betaling naar het leveringsadres wordt verzonden. De pakketbezorger zal op werkdagen tussen 8 en 18 uur naar dit adres gaan, tenzij anders overeengekomen met de verkoper, en het pakket of de pakketten overhandigen aan de ontvanger of aan een andere persoon die aanwezig is op dit opgegeven adres. Als er niemand thuis is, wordt er een bericht van een poging tot bezorging achtergelaten op het bezorgadres. Het is dan aan de koper om contact op te nemen met de pakketbezorgdienst om ofwel een nieuwe leveringsdatum op hetzelfde adres of een nieuwe leveringsdatum op een ander adres of afhaling bij het dichtstbijzijnde postkantoor af te spreken. Als u dit niet doet binnen 15 dagen vanaf de datum van de kennisgeving van de poging tot levering die is achtergelaten door de pakketbezorgdienst of als de koper afwezig is bij een tweede leveringspoging, zal de bestelling automatisch worden teruggestuurd naar de verkoper, die contact zal opnemen met de koper om een ​​nieuwe levering van de bestelling te plannen. In dit geval kunnen extra bezorgkosten aan de koper in rekening worden gebracht.

6.4 Voor een levering buiten België zal de verkoper alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de bestelling wordt geleverd binnen 45 dagen na validatie van de bestelling indien binnen de Europese Unie en binnen 60 dagen voor de rest van de wereld. De wijze van bezorging is afhankelijk van de postdiensten in het betreffende land.

6.5 Indien de koper de pakketbezorgdienst heeft aangewezen, vindt de overdracht van het risico op de koper plaats op het moment dat de bestelde producten aan de bezorgdienst ter beschikking worden gesteld. Het materiële bewijs dat ze ter beschikking zijn gesteld, wordt geleverd door het controlesysteem van de pakketbezorgdienst.

6.6 Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de verzendingen bij aankomst te controleren en eventuele bedenkingen of klachten te uiten die gerechtvaardigd lijken, of zelfs om het pakket te weigeren als het eruit ziet alsof het is geopend of als het duidelijke tekenen van schade vertoont.

Als er klachten zijn na ontvangst van de bestelling, is het essentieel om binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling een e-mail te sturen naar info@prairiebycoco.com met vermelding van "Levering klacht", met ondersteunende foto's.

 1. HERROEPINGSRECHT EN PRODUCTRETOURPROCEDURES

7.1 De koper beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, ingaande op de dag na de leveringsdatum, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete en zonder motivering, in overeenstemming met het Belgisch economisch recht. Binnen deze termijn moet de koper de verkoper op de volgende manier op de hoogte stellen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht:

 • Stuur een e-mail naar info@prairiebycoco.com - Geef achternaam en voornaam van de koper op
 • Geef een gedetailleerde omschrijving van het artikel of de artikelen in kwestie, met vermelding van het factuurnummer en de uitgiftedatum

of

 • door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de website van SPF Economie (Belgische Federale Overheidsdienst Economie)

7.2 De terugzending naar de verkoper moet gebeuren op het adres dat op het pakket vermeld staat, behoudens andersluidende instructies aan de koper, die het bewijs van verzending moet bewaren.

7.3 Als de koper de producten wil ruilen in plaats van een terugbetaling te krijgen, moet hij/zij dit in de e-mail vermelden, waarna de verkoper de koper zal informeren over de beschikbaarheid van het artikel en over eventuele te betalen toeslagen of gedeeltelijke terugbetaling, al naargelang van toepassing.

7.4 Alle kosten en risico's verbonden aan de verzending van geretourneerde producten zijn voor rekening van de koper.

7.5 Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de producten retourneert uiterlijk veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping in overeenstemming met de procedures overeengekomen in de voorgaande paragrafen, verbindt de verkoper zich ertoe de koper terug te betalen voor het bedrag van de koopprijs bij ontvangst van de producten door de verkoper.

7.6 In geval van terugbetaling van geretourneerde producten/diensten, zal de verkoper de creditcard die is gebruikt voor de betaling van de genoemde producten crediteren voor een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van de genoemde producten, verminderd met het bedrag van de aankoopvouchers of kortingen die zijn geaccepteerd bij het moment van het plaatsen van de bestelling. De koper wordt terugbetaald volgens de procedures die zijn overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

7.7 De koper kan alleen een beroep doen op het herroepingsrecht indien de geleverde producten zijn gebruikt, beschadigd zijn, onderdelen ontbreken of de etiketten zijn verwijderd.

7.8 De producten moeten worden geretourneerd met passende bescherming, in hun originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop, en vergezeld van eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen, enz., bij gebreke waarvan ze niet als geretourneerd of geruild kunnen worden geaccepteerd.

7.9 Op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten/diensten kunnen niet als teruggenomen of geruild worden aanvaard, tenzij de verkoper hier uitzonderlijk mee instemt.

7.10 Producten die worden geretourneerd maar die door de verkoper niet als geretourneerd kunnen worden geaccepteerd, blijven bij de verkoper ter beschikking van de koper. De koper blijft gehouden deze te betalen. In het geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen behoudt de verkoper zich het recht voor om volgende bestellingen te weigeren.

7.11 De verkoper geeft op de website aan welke voorwaarden, termijnen en procedures van toepassing zijn op het herroepingsrecht alsmede het modelformulier voor herroeping.

 1. BESCHERMING VAN PRIVACY MET BETREKKING TOT DE PERSOONSGEGEVENS VAN KOPERS

8.1 De verkoper verzamelt gegevens van persoonlijke aard over kopers, die op de website of per e-mail worden verzonden. Hij verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden door te geven. Ze zijn vertrouwelijk. Ze zullen door de interne diensten van de verkoper uitsluitend worden gebruikt voor het verwerken van bestellingen met als doel de communicatie te versterken en te personaliseren, met name via informatiebrieven/e-mails en in het kader van de personalisatie van de website in overeenstemming met de opgegeven voorkeuren van de kopers of voor het bewaken van de solvabiliteit.

8.2 De verkoper verkoopt, verhandelt of leent daarom geen informatie over kopers aan derden. De verkoper verbindt zich ertoe de koper eerst op de hoogte te stellen van elke overdracht aan of gebruik door derden van gegevens van persoonlijke aard en hem in staat te stellen het recht van weigering uit te oefenen. De verkoper kan ook aan derden statistieken verstrekken over zijn kopers, zijn verkopen, de structuur van uitwisselingen en informatie op zijn website, maar deze statistieken zullen geen persoonlijke gegevens bevatten. Dit artikel kan de overdracht of overdracht van activiteiten aan een derde echter niet verhinderen.

8.3. De verkoper bewaart gegevens van persoonlijke aard slechts gedurende de tijd die nodig is om de specifieke doeleinden te bereiken met het oog op de verwerking. Bij het bepalen van de gepaste termijn wordt rekening gehouden met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en de mogelijkheid om deze doeleinden op een andere manier te bereiken. Ook wordt rekening gehouden met de noodzaak om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze vernietigd.

8.4. Mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, heeft de koper het recht:

 • informatie op te vragen om erachter te komen of de verkoper over persoonsgegevens beschikt en zo ja, welke gegevens dit zijn en voor welke doeleinden deze worden verwerkt;
 • om toegang te krijgen tot zijn of haar persoonsgegevens en deze zo nodig te corrigeren; • zijn of haar persoonsgegevens te laten wissen of het gebruik ervan te laten beperken;
 • om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De koper kan de hierboven vermelde rechten uitoefenen door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld, om veiligheidsredenen, vergezeld van een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs.

Het verzoek kan per post aan de verkoper worden gericht aan Paleisstraat 81, 2018 Antwerpen, België en per e-mail aan info@prairiebycoco.com. Uw inzending van persoonlijke informatie wordt beheerst door ons privacybeleid. Indien het verzoek kennelijk ongegrond is, kan de toegang worden geweigerd en kunnen redelijke kosten in rekening worden gebracht.

 1. VERANTWOORDELIJKHEID

De verkoper gaat alleen middelenverbintenissen aan voor alle stadia van toegang tot de website, van de bestelling tot de levering en de daaropvolgende diensten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ongemak of schade die inherent is aan het gebruik van internet, met name een onderbreking van de dienst, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of enig feit dat kan worden omschreven als overmacht. In elk geval kan de verantwoordelijkheid van de verkoper volgens de voorwaarden van de AGV niet hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de bedragen die zijn betaald of betaalbaar zijn op het moment van de transactie bij de oorsprong van de genoemde verantwoordelijkheid.

 1. GARANTIE VAN CONFORMITEIT

De producten/diensten genieten de wettelijke garantie van conformiteit, vastgelegd in de artikelen 649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek, en de wettelijke garantie voor verborgen gebreken, vastgelegd in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De koper heeft onder meer het recht om de verkoper binnen twee jaar na levering producten die niet-conform zijn, kosteloos te laten repareren of vervangen door de verkoper (2 maanden voor de kaarsen en de droogboeketten), mits het verzoek binnen twee maanden wordt ingediend. van het ontdekken van de non-conformiteit (2 weken voor kaarsen en droogboeketten). Indien binnen de eerste zes maanden (2 weken voor kaarsen en droogboeketten) een non-conformiteit blijkt, wordt de verkoper a priori aansprakelijk geacht. De verkoper kan echter van deze verantwoordelijkheid worden ontheven als de non-conformiteit te wijten is aan oneigenlijk gebruik door de koper (bijv. Het boeket is in direct zonlicht geplaatst, of de kaars is niet geplaatst of gebruikt volgens de kaarsenverzorging & veiligheidsinstructies op de website). Indien daarna een non-conformiteit blijkt, kan de verkoper de koper verzoeken te bewijzen dat het om een ​​non-conformiteit gaat die bestond op het moment van levering van het artikel.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de site, inclusief de onderliggende technologie, kan worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De verkoper machtigt de koper om op zijn eigen website een eenvoudige link te plaatsen voor directe toegang tot de website van de verkoper. Aan de andere kant is elke hyperlink naar de website die gebruikmaakt van framing-, inline- of deeplinkingtechnologie verboden. In elk geval moet elke link op eenvoudig verzoek van de verkoper worden ingetrokken.

 1. CONTACT MET DE VERKOPER

De koper heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met de verkoper via het contactformulier in de rubriek "Contact" of via het e-mailadres info@prairiebycoco.com.

 1. INVALIDITEIT EN INTEGRAALITEIT

Indien een of meer van de GCS-bepalingen nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en reikwijdte.

OPTIONELE GEREEDSCHAP
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle hebben en geen controle of input hebben.
U erkent en stemt ermee in dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service en producten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de diensten of producten voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de diensten en producten op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de dienst of het product te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zal Prairie by Coco, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale , of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit van uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

VRIJWARING
U stemt ermee in om Prairie by Coco en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden van Service, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via prairiebycoco@gmail.com.

 1. EEN BEWIJS

De geautomatiseerde registers, bewaard in de computersystemen van de verkoper en zijn partners, zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. Partijen aanvaarden in het kader van hun relaties het principe van elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.).

 1. WIJZIGINGEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERS

De AGV of Servicevoorwaarden, en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.

In geval van betwisting zal worden gezocht naar een minnelijke schikking alvorens juridische stappen te ondernemen. De verkoper en koper kunnen ook een beroep doen op het platform voor Europese geschillenbeslechting. Bij gebreke van een minnelijke schikking zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.